PROJEKTO „KOŠĖS DIENA“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 1. UAB „Malsena plius“, juridinio asmens kodas 301673928, buveinė registruota adresu Stoties g. 65, LT-21366 Vievis (toliau – Bendrovė) yra projekto „Košės diena“ (toliau – Projektas) dalyvių asmens duomenų valdytojas.
 2. Bendrovė Projekto vykdymo tikslais tvarkys žemiau nurodytus asmens duomenis. Duomenys bus tvarkomi duomenų subjekto sutikimo ir Bendrovės teisėto intereso (užtikrinti tinkamą Projekto organizavimą ir nugalėtojų išrinkimą) pagrindu. Šių duomenų pateikimas yra būtinas, norint dalyvauti Projekte:
  • Projekto dalyvių – mokytojų (klasės auklėtojų) asmens duomenys:
   • Vardas;
   • Pavardė;
   • pašto adresas;
   • Telefono numeris;
   • Mokyklos pavadinimas, klasė, miestas / miestelis / gyvenvietė;
   • Atvaizdas (nuotrauka ir/ar vaizdo įrašas).
  • Projekto dalyvių – moksleivių asmens duomenys:
   • Vardas, pavardė;
   • Mokyklos pavadinimas, klasė, miestas / miestelis / gyvenvietė;
   • Atvaizdas (nuotrauka ir/ar vaizdo įrašas).
  • Projekto dalyvių –vieno iš moksleivių tėvų ar globėjų asmens duomenys:
   • Vardas, pavardė.
 1. Duomenis Bendrovei pateikia mokytojai (klasės auklėtojai). Mokytojai įsipareigoja pateikti tik teisingą, tikrovę atitinkančią informaciją. Siekiant užtikrinti tinkamą Projekto dalyvių bei jų tėvu (globėjų) asmens duomenų ir teisių apsaugą, mokytojai įsipareigoja suteikti jiems galimybę susipažinti su šiomis taisyklėmis.
 2. Programos dalyvių duomenys bus saugomi tiek, kiek reikia Projekto vykdymo ir įgyvendinimo tikslams pasiekti. Nelaimėjusių dalyvių duomenys (įskaitant nuotraukas ir/ar vaizdo įrašus) bus ištrinti atrinkus ir viešai paskelbus Projekto nugalėtojus. Duomenų subjektų sutikimai bus saugomi 3 metus po Projekto pabaigos.
 3. Projekto dalyviai, kaip duomenų subjektai, turi šias teises:
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
  • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
  • Prašyti, kad duomenų subjekto pateikti duomenys būtų perkelti jam arba kitam duomenų valdytojui;
  • Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis arba nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi ir apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų;
  • Pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
  • Atšaukti duotą sutikimą, nedarant poveikio iki atšaukimo vykdytam asmens duomenų tvarkymo teisėtumui (jei asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu).
 4. Duomenų subjektai savo teises gali įgyvendinti kreipdamiesi el. paštu [info@malsena.lt], siunčiant registruotą laišką aukščiau nurodytu adresu arba skambinant telefonu +370 528 26169.
 5. Bendrovė duomenų apdorojimui vykdymui pasitelks paslaugų teikėjus – duomenų tvarkytojus, kuriems Projekto vykdymo, įgyvendinimo, nugalėtojų atrinkimo tikslais galės perduoti Projekto dalyvių asmens duomenis. Tai – IT paslaugų, programinės įrangos, interneto ryšio tiekėjai, socialinių tinklų paskyrų administratoriai, reklamos, marketingo konsultantai. Bendrovė įsipareigoja prieiga prie asmens duomenų suteikti tik tiems asmenims, kurie galės tinkamai užtikrinti jų apsaugą.
 6. Programos nugalėtojų nuotraukos sutikimu ir/ar vaizdo įrašai su jų (ar jų tėvų, globėjų, jei tai yra vaikas) bus skelbiami viešai Bendrovės interneto svetainėje, socialinių tinklų profiliuose.